REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BIWAKOWEGO

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU OD WYPOŻYCZALNI enamiot.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania sprzętu biwakowego od enamiot.pl. W zakresie wypożyczania sprzętu biwakowego od enamiot.pl (o czym Klient jest informowany na stronie enamiot.pl), zastosowanie znajdą regulaminy (płatności, odbiór i zwrot sprzętu biwakowego, obsługa Klienta, kontakt i inne) enamiot.pl, dostępne na stronie enamiot.pl oraz siedzibie enamiot.pl.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Biuro Podróży Laguna Agata Krawczyk-Noga, NIP: 953-239-59-14 (dalej: „enamiot.pl”) umożliwia wypożyczanie sprzętu biwakowego (dalej: „sprzęt”) Celem wypożyczenia jest możliwość czasowego odpłatnego używania przez Klientów enamiot.pl danego sprzętu. Wypożyczalnia sprzętu biwakowego enamiot.pl, prowadzona przez Wynajmującego pod adresem ul. Marszałka Focha 8, 85-070 Bydgoszcz, jest czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00, a w soboty, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 10:00 do 14:00. Rezerwacje sprzętu do wypożyczenia dokonywane są bez całą dobę za pomocą strony internetowej enamiot.pl.
2. Klientem wypożyczającym sprzęt może być wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zaakceptuje Regulamin na stronie internetowej enamiot.pl lub zaakceptuje go poprzez podpisanie protokołu wypożyczania oraz okaże przy wypożyczeniu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) (dalej „Klient”).
3. enamiot.pl zastrzega, że dany sprzęt może być niedostępny w wybranym terminie. Dostępność sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia, określona jest na stronie internetowej enamiot.pl. Informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie określonego sprzętu. W przypadku braku takich informacji, Klient powinien skontaktować się uprzednio z enamiot.pl za pomocą poczty elektronicznej – rezerwacje@enamiot.pl lub pod nr tel. 52 506 55 00.
4. W przypadku braku dostępności danego sprzętu w terminie wskazanym przez Klienta z przyczyn niezależnych od enamiot.pl, np. z uwagi na niezwrócenie sprzętu w terminie przez innych Klientów, istnieje możliwość dokonania zmiany daty wypożyczenia sprzętu w ramach jego dostępności. enamiot.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności sprzętu w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn niezawinionych. W sytuacji jak opisana powyżej, Klient może dokonać zmiany daty wypożyczenia sprzętu, albo odstąpić od umowy wypożyczenia.
5. Klient dokonuje odbioru wypożyczonego sprzętu oraz jest zobowiązany jest do jego zwrotu bezpośrednio do siedziby enamiot.pl – Biuro Podróży Laguna przy ul. Marszałka Focha 8, 85-070 Bydgoszcz, w godzinach pracy wypożyczalni oraz w dacie zwrotu sprzętu.
6. Wraz z podpisaniem lub akceptacją protokołu wypożyczania, Klient zawiera z enamiot.pl umowę wypożyczenia sprzętu (dalej: “umowa wypożyczenia”) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz protokole wypożyczania, w ramach której enamiot.pl zobowiązuje się do wypożyczenia Klientowi, w ustalonym terminie sprzętu celem możliwości czasowego używania danego sprzętu, zaś Klient zobowiązany jest do używania wypożyczonego sprzętu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i protokole wypożyczania oraz do zapłaty wynagrodzenia za każdą dobę wypożyczenia sprzętu zgodnie z cennikiem wypożyczania obowiązującym w enamiot.pl, umieszczonym na stronie internetowej enamiot.pl pod pozycją danego sprzętu do wypożyczenia oraz siedzibie wypożyczalni enamiot.pl. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest za cały okres wypożyczenia z góry.
7. W chwili zwrotu sprzętu, w protokole wypożyczania lub innym dokumencie stwierdza się stan sprzętu, w szczególności terminowość jego zwrotu oraz ewentualne uszkodzenia lub braki, jak również zabrudzenie, przemoczenie. W uzasadnionych przypadkach wykonuje się dokumentację fotograficzną. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę, bez względu na przyczynę, opłata za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi.
8. Sprzęt niezwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 15 Regulaminu, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Nie wyłącza to zobowiązania Najemcy do zapłaty kary umownej – zatrzymania kaucji, zgodnie z pkt 11 Regulaminu.
9. Sprzęt będący przedmiotem umowy wypożyczenia jest własnością enamiot.pl. Klient zobowiązany jest do używania sprzętu wyłącznie w celu i w terminie określonym w umowie wypożyczenia, bez prawa dalszego wypożyczenia/ udostępnienia sprzętu osobom trzecim. Klient nie może używać wypożyczonego sprzętu do celów zawodowych.
10. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne doby, przyjmując jedną dobę jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu. Dodatkowe warunki jak minimalny czas wypożyczenia sprzętu jest określony na stronie internetowej enamiot.pl pod pozycją danego sprzętu do wypożyczenia.
11. W celu należytego wykonania umowy wypożyczenia oraz zabezpieczenia zwrotu wypożyczonego sprzętu, Klient zobowiązuje się do zapłaty opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz kaucji, która może być wykorzystana do pokrycia ewentualnych opłat z tytułu : (i) anulowania rezerwacji, o którym mowa w ust. 12 poniżej, (ii) odszkodowania za opóźnienie w zwrocie wypożyczonego sprzętu, o którym mowa w ust. 16 poniżej, (iii) braku zwrotu wypożyczonego sprzętu, o którym mowa w ust. 16 poniżej, (iv) opłaty serwisowej za zwrot brudnego lub mokrego sprzętu, o której mowa w ust. 18 poniżej oraz (v) kosztów naprawy, o których mowa w ust. 19 poniżej. Kaucja zostaje zwrócona po weryfikacji zwróconego sprzętu w terminie do 14 dni po jego zwrocie.
12. Klient może zrezygnować z wypożyczenia sprzętu nie później niż na 3 dni przed terminem wskazanym w rezerwacji jako termin odbioru danego sprzętu do wypożyczenia. Aby było to możliwe, Klient powinien wysłać informację o rezygnacji do enamiot.pl, za pomocą adresu mailowego rezerwacje@enamiot.pl wraz z podaniem terminu i rodzaju sprzętu. Anulacja jest skuteczna z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia anulowania wypożyczenia enamiot.pl. enamiot.pl nie pobiera opłat za anulowanie wypożyczenia sprzętu dokonane przez Klienta w terminie wcześniejszym niż ten wskazany w zdaniu poprzednim.
13. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz sprawność sprzętu przed rozpoczęciem wypożyczenia. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat zasad prawidłowego używania wypożyczonego sprzętu i zobowiązuje się do używania go w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu własnemu i osób trzecich oraz bez narażenia sprzętu na zniszczenie lub uszkodzenie.
14. Klient podpisując protokół wypożyczenia sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt w stanie technicznym odpowiadającym opisowi zawartemu w protokole wypożyczania. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia i w terminie ustalonym w protokole wypożyczenia.
15. Klient ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za kradzież, zaginięcie, zniszczenie, uszkodzenie lub/i zdekompletowanie wypożyczonego sprzętu.
16. Jeżeli Klient nie może zwrócić wypożyczonego sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo enamiot.pl na adres rezerwacje@enamiot.pl. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji enamiot.pl. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w terminie i nie poinformuje o tym enamiot.pl lub nie uzyska akceptacji enamiot.pl na przedłużenie okresu wypożyczenia, jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za opóźnienie w zwrocie wypożyczonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia. Odszkodowanie za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wypożyczonego sprzętu wynosi równowartość 200% opłaty dziennej za wypożyczenie danego sprzętu, ustalonej na podstawie cennika wypożyczania obowiązującego w enamiot.pl, umieszczonego na stronie internetowej enamiot.pl pod pozycją danego sprzętu do wypożyczenia. Powyższe odszkodowanie naliczane będzie w przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu wynoszącym maksymalnie 7 (siedem) dni od planowanej daty zwrotu sprzętu. Po 7 (siedmiu) dniach od planowanej daty zwrotu sprzętu, enamiot.pl dokona zatrzymania wpłaconej przez Klienta kaucji.
17. W uzasadnionych przypadkach, gdy Klient nie miał możliwości zwrotu sprzętu przed upływem terminu, o którym mowa w ostatnim zdaniu ust. 15, enamiot.pl, po rozpatrzeniu indywidualnie każdego przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie, zwróci Klientowi pobrane środki odpowiadające kwocie odszkodowania za brak zwrotu sprzętu, pobierając jedynie kwotę odpowiadającą kwocie odszkodowania za każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu, do daty zwrotu sprzętu, oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, należności, o których mowa w ust. 18 i 19.
18. Klient zobowiązuje się zwrócić czysty i suchy sprzęt. W przypadku zwrócenia brudnego lub/i mokrego sprzętu, enamiot.pl potrąca z wpłaconej przez Klienta kaucji uiścić opłatę serwisową w kwocie 50 zł, odpowiadająca kosztowi czyszczenia lub/i suszenia sprzętu.
19. W przypadku uszkodzenia lub/i zdekompletowania wypożyczonego sprzętu, z wpłaconej kaucji pobrane zostaną koszty naprawy przez enamiot.pl wypożyczonego sprzętu, ustalone na podstawie wystawionego w tym celu przez enamiot.pl dokumentu serwisowego lub/i dokumentu księgowego zawierającego kosztorys naprawy. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny danej części zamiennej lub usługi naprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, ceny te ustalone będą według średnich cen rynkowych obowiązujących w danym momencie w serwisach specjalistycznych.
20. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia jest Biuro Podróży Laguna, ul. Marszałka Focha 8, 85-070 Bydgoszcz.
21. Klient oświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2022 r.
23. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem: https://enamiot.pl/1_3_regulamin.html
Copyright ©2021 Maćko Enamiot.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone